prawo wodne

Posiadanie własnego stawu wodnego czy konieczność osuszenia gruntu pod budowę domu związana jest z koniecznością uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Ten akt prawny wymagany jest w wyszczególnionych prawem przypadkach i bez niego nie można samodzielnie rozporządzać terenem, chyba że przepisy wykluczają konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Kiedy taki dokument jest potrzebny i jaki organ sporządza taki akt?

Czym jest pozwolenie wodnoprawne?

Jest to dokument wydawany przez upoważniony do tego organ, udzielany na drodze decyzji administracyjnej. Akt taki zezwala inwestorowi na korzystanie z wód, wykonywanie zbiorników wodnych czy instalacji wodno – kanalizacyjnych. Chodzi tu głównie o gospodarkę wodami podziemnymi, korzystanie ze studni czy budowę zbiornika wodnego, przekraczającego określone prawem parametry. Pozwolenie wodnoprawne nie zawsze jest wymagane, a szczegółowe wykluczenia z obowiązku posiadania aktu są regulowane przez przepisy prawa wodnego i budowlanego.

prawo wodne

Kiedy jest wymagane pozwolenie wodnoprawne?

W ustawie o prawie wodnym można znaleźć wyszczególnione przypadki, w jakich konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Dotyczą one głownie przedsięwzięć, które naruszają naturalne zbiorniki wodne i mogą wpłynąć na gospodarowanie wodami podziemnymi, na skutek zmiany ukształtowania terenu. Pozwolenie wodnoprawne jest szczególnie wymagane do przeprowadzania zmian na terenach zagrożonych powodzią, na których znajdują się duże zbiorniki wodne czy odpływy wody opadowej. Kiedy jeszcze trzeba uzyskać pozwolenie?

  • Podczas świadczenia usług wodnych, takich jak odprowadzanie ścieków i korzystanie z wód głębionych,
  • przy budowie studni lub zbiornika wodnego,
  • do odwodnienia terenów budowlanych,
  • do celów rolniczych, jeżeli chodzi o wykorzystanie ścieków lub gromadzenie odchodów zwierzęcych w obrębie zbiorników wodnych,
  • do wprowadzania do wód środków hamujących rozrost glonów i roślin wodnych, a także przy wykorzystaniu substancji chemicznych w przepływie kanalizacji.

W niektórych sytuacjach nie jest wymagane pozwolenie wodnoprawne, jak na przykład podczas budowy przydomowego oczka wodnego. Sytuacja jednak zmienia się, gdy taki zbiornik przekroczy wielkość 30 m2, wówczas trzeba zwrócić się do starosty o wydanie decyzji administracyjnej.

Kiedy nie trzeba pozwolenia wodnoprawnego?

W przypadku normalnego korzystania ze zbiorników wodnych i utrzymania ich w czystości, nie jest wymagane pozwolenie. Mowa tu głównie o wycince roślinności czy konserwacji dróg wodnych. Nie trzeba również zgłaszać chęci wybudowania studni do korzystania z wód podziemnych na własny użytek, jeżeli jej głębokość nie przekracza 30 m. Bez pozwolenia można także korzystać z wód śródlądowych w celach rekreacyjnych, takich jak żegluga czy rybołówstwo. Wszelkie wątpliwości najlepiej skonsultować z organem upoważnionym do wydawania decyzji administracyjnej, gdyż przepisy prawa wodnego podlegają różnej interpretacji ze względu na konkretne sytuacje.